Utvikling av fast eiendom - Det kan være fullt mulig å redusere MVA- kostnader

Betegnelsen «Eiendomsutvikling» kan romme alt fra det å omarbeide eller ny-oppføre noen få boligenheter til store boligutbyggingsprosjekter og utbygging av næringsarealer – og kombinasjoner av bolig/næring. Det er med andre ord en uensartet…