PERMITTERING – TILTAK I FORBINDELSE MED CORONA-VIRUSET

Regjeringen har i dag foreslått innført særordning for permittering som vil gjelde inntil videre i forbindelse med at smittevern knyttet til det såkalte «Corona-viruset» får store konsekvenser for næringslivet.

Tiltaket innebærer at arbeidsgivers lønnspliktperiode reduseres fra 15 til 2 dager. Endringen foreslås gjort gjeldende for et avgrenset tidsrom, frem til 31. oktober 2020.

Permittering

«Permittering» er en betegnelse på en midlertidig ordning der arbeidstaker blir pålagt arbeidsfri samtidig som arbeidsgiver blir fritatt fra plikten til å betale lønn.

Når en arbeidstaker er permittert vil vedkommende normalt ha rett til ytelse fra NAV tilsvarende dagpenger ved arbeidsledighet. Dette er ofte et betydelig lavere beløp enn det lønnsinntekten normalt vil være. Permittering er et virkemiddel som må brukes med varsomhet og kun når det er absolutt nødvendig.

Under permittering gjelder fremdeles arbeidsforholdet. Det betyr at arbeidstaker plikter å møte på jobb igjen – og lønnsplikt inntrer – på kort varsel. Vanlig ferie avvikles på vanlig måte under permittering. Dersom arbeidsforholdet skal avsluttes permanent må dette også under permitteringen skje ved oppsigelse. Arbeidstakers oppsigelsesfrist er imidlertid forkortet, normalt til 14 dager.

VILKÅR

Det er ikke lovregulerte vilkår for bruk av permittering, men det må rettslig sett kreves at det må:

  • foreligge saklig grunn for permittering og
  • at begrunnelsen gjelder forhold som knytter seg til bedriften/virksomheten
  • og at behovet er av midlertidig art

Permittering kan enten innebære pålegg om 100% arbeidsfri, eller en reduksjon av arbeidstiden. For rett til dagpenger for den ansatte er det normalt en forutsetning at reduksjonen er på minst 50% av den stillingen arbeidstakeren har.

Dersom noen arbeidstakere i en virksomhet permitteres er det også krav om saklig begrunnelse for den utvelgelsen som foretas.

Permittering skal normalt drøftes med tillitsvalgte.

Formell regulering omkring permittering finnes i Folketrygdloven når det gjelder rett til dagpenger, samt lov og forskrift om lønnsplikt under permittering. Videre er det i en del tariffavtaler tatt inn bestemmelser om permittering. Utover dette er det rettslige fundamentet bygget på tolkning av arbeidsmiljølovens bestemmelse om oppsigelse samt ulovfestet praksis.

PRAKTISK – HVORDAN KAN ARBEIDSGIVER GÅ FREM?

  • Permitteringsvarsel

Normalt skal permittering varsles 14 dager før permitteringsperioden. Ved «uforutsette hendelser» som f.eks. brann eller naturkatastrofer er varslingsplikten kortere – gjerne to dager. Konsekvenser av «Corona-viruset» vil nok utgjøre en slik uforutsett hendelse.

I varslingsperioden er det normal lønnsplikt for arbeidsgiver.

Permitteringsvarsel skal være skriftlig og må inneholde sannsynlig permitteringstid.

  • Melding til NAV

Ved permittering av mange arbeidstakere – 10 eller flere – skal arbeidsgiver også varsle NAV.

  • Lønnspliktperiode for arbeidsgiver

Den første tiden i permitteringen plikter arbeidsgiver å utbetale lønn på vanlig måte. Lønnspliktperioden er normalt på 15 dager. Smittefaren rundt «Corona-viruset» forventes å medføre bruk av permitteringer i flere sektorer. Som et statlig tiltak i forbindelse med denne helt spesielle situasjonen er det foreslått at lønnspliktperioden for arbeidsgiver kortes ned til 2 dager. Denne kortere arbeidsgiverperioden er foreslått å være gjeldende i et begrenset tidsrom, fra 13. mars 2020 til 31. oktober 2020.

Etter lønnspliktperioden opphører arbeidsgivers lønnsplikt under permitteringen i den grad arbeidstaker er permittert.

  • Dokumentasjon

For arbeidstakers rett til dagpenger er det nødvendig at arbeidsgiver bidrar med tilstrekkelig informasjon til NAV. Det må dokumenteres hva som er årsaken til permittering, at dette er midlertidig mm. Normalt skal dette dokumenteres ved protokoll der partene (arbeidsgiver og arbeidstaker/tillitsvalgte) uttrykker enighet om bruk av permittering, eller en tilsvarende erklæring.

Permitterte arbeidstakere må få et skriftlig dokument som viser at relevante vurderinger er foretatt og at begrunnelsen for permittering tilfredsstiller vilkårene slik at dette kan danne grunnlag for dagpenger fra NAV til arbeidstaker.

PRAKTISK – HVA BØR ARBEIDSTAKER PASSE PÅ?

  • Søke dagpenger

Arbeidstaker må rette krav til NAV om dagpenger for å motta ytelse under permittering.

Det løper normalt tre «ventedager» etter arbeidsgivers lønnspliktperiode og retten til dagpenger fra NAV.

Når arbeidstaker søker dagpenger må dokumentasjon vedlegges i form av permitteringsvarsel og dokumentasjon på faktisk permittering.

  • Vurder grunnlaget – faktisk og rettslig

Arbeidstaker som er i stuss om vilkårene for permittering er oppfylt, eller om utvelgelse blant ansatte er saklig utført kan ta dette opp med virksomheten eller tillitsvalgte.

For å vurdere formalitetene konkret er det en fordel å undersøke om det foreligger tariffavtale e.l. som er gjeldende i virksomheten.

HVOR LENGE KAN PERMITTERING VARE?

Permittering kan gjelde i 26 uker i løpet av en periode på 18 mnd.

Advokat/Partner Erlend Øen


Lurer du på noe rundt en tilsvarende sak, kontakt meg.

Tlf: 55 23 98 86
Mob: 971 80 599
E-post: oen@guideadvokat.no

Ønsker du vi kontakter deg?

Få en uforpliktende vurdering av din sak.