ARBEIDSRETT

Forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er preget av et komplisert og detaljert regelverk. Det er strenge formelle krav for arbeidsgivere i alle forhold som gjelder rollen som arbeidsgiver. Rutiner og avtaler må være gjennomarbeidet og innretning av arbeidet og arbeidstid mv. må være i henhold til lov, annet regelverk, tariffavtaler mv.
Konflikter kan oppstå og det kan være behov for korrekte reaksjoner. Endrede forhold kan innebære behov for endringer i forhold til ansatte. Nedbemanninger, permitteringer eller omstrukturering for å nevne noe.

For å være trygg på at situasjoner håndteres korrekt kan det være betryggende å rådføre seg med en advokat.

Vår kompetanse
Vi har god kompetanse på alle sider ved arbeidslivsjussen. Lang erfaring med å bistå både arbeidstakere og arbeidsgivere i arbeidsrelaterte spørsmål gir oss en god posisjon til å se løsninger på ellers fastlåste situasjoner. Vår erfaring sammen med solid fagkunnskap gir oss et fortrinn når vi skal løse nye utfordringer på vegne av våre klienter.

Eksempler på sakstyper
Vi bistår i arbeidsrettsrelaterte saker blant annet:
  • Utarbeidelse av arbeidsavtaler og rutiner
  • Intern opplæring av ansatte som håndterer arbeidsavtaler og ansatte
  • Utarbeidelse og avklaring av konkurranseklausuler
  • Forhandlinger og konfliktavklaring
  • Bistand ved oppsigelser, avskjed, permittering eller suspensjon
  • Bistand ved endringer i virksomheten og ved virksomhetsoverdragelser
  • Arbeidsforhold over landegrensene
  • Diskrimineringssaker, varslingshåndtering
  • Fakta-undersøkelser

Vi bistår i rettssaker ved domstolene for alle rettsinstanser. Flere av våre advokater har møterett for Høyesterett.