ARBEIDSRETT

Arbeidsavtalen er for de fleste en av de viktigste avtalene man inngår.

Ofte er arbeidsavtaler standardiserte avtaledokument, men i noen tilfeller er avtalene spesialavtaler som krever nærmere gjennomgang. Det kan være midlertidige ansettelser, konkurranseklausuler, utstasjonering i utland eller forhold som gjelder pensjonsrettigheter for å nevne forhold som krever særskilt avtaleregulering.

Konflikter med arbeidsgiver kan oppstå. Arbeidsforhold opphører eller endres. Ved oppsigelse, avskjed, suspensjon eller permittering kan det være betryggende å rådføre seg med en advokat for å avklare ens rettigheter etter regelverket.

Vår kompetanse
Vi har god kompetanse på alle sider ved arbeidsretten. Lang erfaring med å bistå både arbeidstakere og arbeidsgivere i arbeidsrelaterte spørsmål gir oss en god posisjon til å se mulige løsninger på ellers fastlåste situasjoner. Vår erfaring sammen med solid fagkunnskap gir oss et fortrinn når vi skal løse nye utfordringer på vegne av våre klienter.

Vi deltar i forhandlinger med arbeidsgivere og vi bistår i konflikter for domstolene for å sikre at våre klienters rettigheter ivaretas.

Eksempler på sakstyper
Vi bistår i arbeidsrettslige spørsmål blant annet:

  • Oppsigelser, avskjed, permittering eller suspensjon
  • Inngåelse og forhandling av arbeidsavtaler
  • Avklaring av konkurranseklausuler
  • Forhandlinger og konfliktavklaring
  • Endringer i arbeidsforholdet eller ved virksomhetsoverdragelser
  • Arbeidsforhold over landegrensene
  • Diskrimineringssaker og varsling

Vi bistår i rettssaker ved domstolene for alle rettsinstanser. Flere av våre advokater har møterett for Høyesterett.