BARNEVERN

Alle barnefamilier kan komme i kontakt med barnevernet. Det kan være at man trenger hjelp og at man selv kontakter barnevernet, men det kan også starte med at barnevernet mottar en bekymringsmelding som utløser en undersøkelsessak.

Kontakten med barnevernet kan være krevende, og da kan det være betryggende å få råd og veiledning fra noen som kjenner godt til hvordan barnevernet arbeider, til de juridiske sidene som skal ivareta rettssikkerheten til både foreldre og barn, og som ikke har bindinger til barnevernet. Vi er helt uavhengige og kan bistå i prosessen videre dersom barnevernet vedtar å gripe inn i familielivet.

Vår kompetanse
Vi representerer kun foreldre og barn/ungdom, og kan være med som støtte og rådgiver i møter med barnevernet og som prosessfullmektig i saker som skal behandles i fylkesnemnd eller domstol.

Barnevernloven stiller strenge krav til barnevernets arbeid og til hvilke tiltak barnevernet kan sette inn i en familie. Inngrep i familien skal være hjemlet i lov, og krever godkjennelse fra Fylkesnemnda. Dette gir foreldre og ungdom fra 15 års alder rett på bistand fra advokat dekket av det offentlige.

Retten til familieliv er en grunnleggende rettighet og er vernet i Grunnloven og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon. Vi har solid praktisk og juridisk erfaring med slike saker i alle stadier, og kan bistå i alt fra møter med barnevernet til rettslig behandling i fylkesnemnd og domstol.

Eksempler på sakstyper
Vi bistår med råd og veiledning der barnevernet har startet en undersøkelsessak, ved midlertidig vedtak i akuttsituasjoner (akuttvedtak), ved begjæring om vedtak om omsorgsovertakelse eller institusjonsopphold uten eget samtykke og ved krav om oppheving av vedtak om omsorgsovertakelse.