FORELDRETVISTER, BARNEFORDELING

Samlivsbrudd der det er felles barn involvert er krevende på mange måter. Familien blir endret og barn blir stående mellom to foreldre som ikke lenger skal leve sammen, noe som ofte vil være en vanskelig situasjon for barn å være i. Barn vil som regel ikke like slike endringer og veien videre for barna vil ofte avhenge av hvordan foreldrene forholder seg til hverandre i fortsettelsen.

Barneloven har regler som gjelder foreldreansvar, hvor barn skal bo fast, om barna skal ha delt bosted, og hvor mye samvær den andre forelder skal ha dersom barn skal bo fast hos den ene forelderen. Dette må foreldrene bli enige om etter et samlivsbrudd, og det er obligatorisk å møte til mekling ved et familiekontor.

Dersom foreldrene ikke blir enige, vil gode råd og prosessledelse fra erfarne advokater være viktig. Vi bistår mange foreldre, både mødre og fedre, med den målsetning om å finne løsninger på det foreldrene er uenige om. Barnets beste er det styrende i slike saker, og vårt fokus, og plikt som advokater i slike saker, er å søke konfliktløsning.

Dersom man ikke lykkes i å bli enige, vil konfliktløsning gjennom domstolene være nødvendig. Vi har lang og bred erfaring med å representere foreldre i slike saker i retten. Hver sak må avgjøres konkret og barnets alder vil være en viktig faktor. Barnet har, avhengig av alderen, en stemme i saken som skal hensyntas. Resultatet av rettsprosesser kan være alt fra delt bosted, at barnet skal bo fast hos den ene forelder, at den andre skal ha mye, lite eller ikke noe samvær, om det er behov for tilsyn under samvær, om foreldreansvaret skal være delt eller kun hos den ene forelder.

Vi har også erfaring med saker der det er risiko for kidnapping til utlandet, saker som er meldt til barnevern og/eller politi der det er mistanke om vold, rus, mishandling eller omsorgssvikt. Ved slike tilfeller vil det foreligge forhold eller risiko som må tas med i saken.

Vår kompetanse
Guide Advokat har høy faglig kompetanse og lang erfaring med barnefordelingssaker. Vi legger vekt på at de fleste saker vil være tjent med utenrettslig løsning der dette er forsvarlig og mulig. Barnets beste, foreldresamarbeid og redusert konfliktnivå er vårt primære fokus. Dette vil som regel også være til barnets beste.

Er utenrettslig enighet ikke mulig å oppnå, vil vi med vår bakgrunn og erfaring bringe saken til domstolen for avgjørelse, der resultatet kan være et rettsforlik eller dom.

Prosessen for domstolen innebærer en særskilt prosessordning med saksforberedende rettsmøter og særregler for rettskraftvirkning for avgjørelser. Retten oppnevner som regel sakkyndig for å opplyse saken for retten, noe som er viktig at advokaten har kompetanse på som ledd i den totale vurdering av saken og sannsynlig utfall.

Eksempler på sakstyper
For våre klienter tilbyr vi rådgivning i forhandlingsprosess frem mot avtale, utarbeidelse av avtaler om fast bosted og samvær etter opphørt samliv. Vi har også kompetanse på juridiske spørsmål om foreldreansvar, det å kreve del i foreldreansvar eller å kreve at en part skal fratas sitt foreldreansvar.

I de tilfeller der utenrettslig løsning ikke er mulig, bistår vi kunder med prosessledelse som å ta ut stevning, gi råd under domstolsbehandling, herunder saksforberedende rettsmøter for å søke enighet og gjennomføring av hovedforhandling dersom man ikke blir enige.