KONTRAKTSRETT

En virksomhet er part i en rekke avtaler, både med leverandører og for å sikre andre innsatsfaktorer – og med kundene.

Noen avtaletyper benyttes rutinemessig, mens andre avtaler inngås bare noen få ganger. Avtaler bør uansett sikre virksomheten best mulig løsning i det løpende forholdet, men også regulere det mer uforutsette. For enkelte avtaler kan miljøkrav eller særregulering for sektoren ha avgjørende bestemmelsen for den enkelte avtales ytre rammer.

Nye produkter, nye samarbeid, nye regler eller krav – det stilles stadig nye krav til virksomhetens avtaler som gjør det nødvendig å ha en juridisk sparringspartner med erfaring og faglig tyngde.

Konflikter kan oppstå mellom avtaleparter. Både for å ivareta virksomhetens interesser ved kontraktsinngåelse og for å best mulig å håndtere konflikter, er det betryggende å ha egen advokat ved sin side i saken.

Vår kompetanse
Vi bistår regelmessig klienter i forbindelse med avtaleforhandling og avtaleutforming.
Vi har evne til å se den enkelte virksomhets spesielle kommersielle behov og er en nyttig sparringspartner når det gjelder forhandling og utmeisling av avtaleløsninger. Vi har erfaring med å utarbeide logiske og gjennomtenkte kontraktsdokument som er anvendelig både når alt forløper som planlagt og når det uventede skjer.

Sammen med solid juridisk fagkunnskap gir vår brede erfaring et fortrinn når vi skal løse nye utfordringer på vegne av våre klienter.

Vi deltar i forhandlinger og ved konfliktløsning for domstolene for å sikre at våre klienters rettigheter ivaretas.

Eksempler på sakstyper
Vi bistår i avtale- og kontraktsaker blant annet:
  • Utarbeide avtaledokumenter, og å kvalitetssikre disse mot sektorregulering, bransjestandarder etc.
  • Kvalitetssikring av rutiner for oppfølging av kontrakter
  • Elektroniske avtaler, avtaleinngåelse via SMS mv
  • Netthandel / e-handel (e-commerce)
  • Internasjonale avtaleforhold
  • Forhandlinger ved avtaleinngåelse og konfliktavklaringer
  • Tvisteløsning ved domstolene – for alle rettsinstanser

Flere av våre advokater har møterett for Høyesterett