STRAFFERETT

Regelverket om strafferetten stiller krav til i hvilke tilfeller en handling er straffbar og kan straffes.

Regelverket om strafferetten gjelder forhold som har stor praktisk betydning for samfunnet og den enkelte, regelverket er svært detaljert og samtidig i stadig endring. Som anmeldt eller tiltalt oppstår det et behov for en forsvarer f.eks. i forhold til politiavhør, politiets videre etterforskning av saken eller når saken står for retten. Som offer for en straffbar handling, oppstår behov for råd fra en bistandsadvokat i forhold til om saken skal anmeldes, bistand til anmeldelse, oppfølgning av politiets etterforskning og bistand i retten dersom saken blir avgjort der.

Vår kompetanse
Guide Advokat bistår både som forsvarer og bistandsadvokat i straffesaker.

Vi har lang og bred erfaring fra straffesaker av alle typer og størrelser og vi legger stor vekt på personlig og hurtig oppfølgning.

Eksempler på sakstyper
Som forsvarer yter vi bistand særlig i forbindelse med deltakelse i politiavhør, oppfølgning av politiets etterforskning og forsvarer klienten i retten. Dersom saken ender med henleggelse eller frifinnelse yter vi bistand i forbindelse med fremsettelse av krav om erstatning.
Som bistandsadvokat yter vi bistand særlig i forbindelse med anmeldelse, deltakelse i avhør, oppfølgning av etterforskning og bistand i retten. Vi bistår klienter med å fremsette krav om erstatning herunder også søknad om voldsoffererstatning.

En straffesak vil kunne påkalle medias søkelys. Vi bistår i forhold til håndtering av media.
Vi vil sørge for oppnevning som forsvarer eller bistandsadvokat på det offentliges bekostning der dette er mulig