DE FLESTE ELDRE MENNESKER BØR OPPRETTE EN SÅKALT FREMTIDSFULLMAKT – ADVOKAT CLAS OLSEN

Med stadig høyere levealder og en økende andel av eldre i befolkningen, blir en økende andel demente, slagpasienter eller på annen måte ute av i stand til å «ivareta sin tarv». Hva er konsekvensene av dette?

Hva skjer med eiendelene til den demente, når vedkommende blir beboer på et sykehjem?

Hva skjer når “den gamle” ikke lenger er i stand til, eller det er forsvarlig at man skal bli boende i sitt tidligere hjem

Vanlige praksis er at formuen blir overtatt av det offentlige og forvaltet frem til deres død.

Fremtidsfullmakt er en ordning for dem som ønsker å påvirke hva som skal skje i ens eget liv og alderdom, når en ikke lenger er i stand til å håndtere viktige avgjørelser selv. Reglene finnes i vergemålsloven kap. 10, og kommer i stedet for et vergemål. Ved vergemål, skal Fylkesmannen gi sitt samtykke til salg av eiendom, noe som ofte vil avvike fra det som er den gamles eget ønske.

 

Hvorfor skal man lage til en fremtidsfullmakt?

Fremtidsfullmakt er en ordning som eldre kan benytte seg av før sykdomstilstanden inntreffer, dvs. før han eller hun blir syk. Man kan på denne måten unngå at vergemålsmyndighetene tar hånd om midlene. Fullmakten kan gjelde både personlige og økonomiske forhold.

Personlige forhold kan typisk være søknad om plass på syke- aldershjem.

Når det gjelder økonomiske forhold, vil den demente trolig ha ønsket at de nærmeste slektningene kunne få tilgang til deres eiendeler, når de ikke selv kunne ha noen praktisk nytte av dette selv. Man ønsker f.eks. å hjelpe barna med å redusere gjeldsbyrde, eller å hjelpe barnebarna under studier.

Har vedkommende opprettet en såkalt «fremtidsfullmakt», kan vedkommendes midler disponeres i tråd med de bestemmelser som er gitt i denne fremtidsfullmakten. Det typiske vil være at vedkommende blir dement/hjelpetrengende, og ikke lenger kan bo for seg selv.

Den som er utpekt som fullmektig for den demente, vil da ha anledning til å selge den dementes bolig og andre eiendeler, og fordele disse midlene slik fullmakten bestemmer.

 

Hvem kan være fullmektig?

Den som utpekes som fullmektig må være fylt 18 år.

Det bør diskuteres innad i familien hvem som er best egnet til å opptre som fullmektig. Man bør velge en fullmektig som fullmaktsgiveren og den nærmeste familie har tillit til, som har den nødvendige integritet og som er pålitelig. Dersom det er store indre motsetninger i familien er neppe fremtidsfullmakt noen god løsning. Ofte vil ektefelle/samboer, barn eller nære venner, kunne fylle en slik rolle.

 

Fullmaktens opprettelse – bør skje tidlig

Fremtidsfullmakten bør signeres på et tidspunkt hvor fullmaktsgiver vedkommende er frisk og rask, og skjønner hva han/hun skriver under på, omfanget og rettsvirkningene av en slik fullmakt. Mange eldre venter trolig for lenge med å opprette en slik fullmakt. Hvis det er mistanke om at personen allerede har «begynnende demens», bør legeerklæring innhentes for å avklare om vedkommende er såkalt “samtykkekompetent”, slik at det ikke i ettertid blir en diskusjon om ens mentale tilstand ved opprettelse av fremtidsfullmakten

 

Fullmaktens ikrafttredelse – stadfestelse

Fremtidsfullmakten vil først tre i kraft når en person blir rammet av sinnslidelse, typisk demens, eller annen alvorlig svekket helbred (f.eks. alvorlige tilfeller av hjerneslag e.l.). Det er fullmektigen som i første omgang må ta stilling til om en slik tilstand er inntrådt.

Fullmektigen må da oppsøke fullmaktgiver`s fastlege, eller evt. en sykehjems-lege, og få  innhentet en legeerklæring på at vedkommende ikke lenger er skikket til å ivareta sine egne økonomiske anliggender.

Det er således legen som her må foreta en inngående vurdering på om fullmaktsgiver pga. f.eks. Alzheimer, demens, alvorlig hjerneslag e.l. er i en slik tilstand mentalt/ evt. pga. sykdom, at det ikke lenger er tilrådelig at vedkommende disponerer over egen økonomi.

Videre må den fullmaktgiver`s evt. ektefelle og andre nære slektninger, varsles om at fremtidsfullmakten trer i kraft.

Fremtidsfullmaken med legeerklæringer og kopi av varsel, samt utfylling av et eget skjema sendes dernest til vergemålsavdelingen hos Fylkesmannen for å få fremtidsfullmakten såkalt «stadfestet». Dette er for å skape notoritet rundt det forhold at fullmaktsgiver fra nå av er ute av stand til å ivareta sine økonomiske interesser. Fylkesmannens stadfestelse av fremtidsfullmakten, innebærer at det blir registrert i Løsøreregisteret, hos Statens kartverk osv.  slik at fullmaktsgiver ikke lenger kan disponere rettslig på egenhånd.

 

Fullmaktens innhold – virkeområde

Økonomiske forhold i en typisk fremtidsfullmakt vil være:

  • Kjøp og salg av eiendeler
  • Betaling av gjeld og andre utgifter
  • Håndtering av bankkonti og selvangivelse
  • Søknad om økonomiske ytelser på fullmakt-givers vegne.

Det er en forutsetning at fullmaktsgiver skal beholde tilstrekkelig med midler på sine gamle dager for å dekke utgifter til egne behov herunder medisiner o.l. Fylkesmannen er av den oppfatning at fullmaktsgiver bør ha ca. kr. 500 000.- i behold til dekning av eventuelle utforutsette utgifter.

En slik fullmakt gjøres normalt relativt vid, slik at den blir enkel å etterleve. Vanligvis vil en slik fullmakt omfatte disposisjoner over den fullmaktgiver`s faste eiendom, bankoverføringer, aksjehandler osv. Det er derfor viktig at det spesifikt fremgår hvilke bankkonti (dvs. kontonummer) fullmektigen skal ha anledning til å disponere over, og f.eks. hvilke spesifikke aksjefondsandeler som er omfattet av fullmakten osv. Det er vanlig at fremtidsfullmakten inneholder bestemmelser om salg av bolig, da det er praktisk at denne blir solgt når fullmaktsgiver kommer på institusjon. Gårds- og bruksnummer på eiendommen bør da spesifiseres i fullmakten, samt hvordan netto salgsvederlag for boligen skal fordeles mellom arvingene.

Det anbefales at man lar seg bistå av en advokat ved opprettelse av slik fremtidsfullmakt da det er viktig med “skreddersøm” og at fullmakten er tilpasset din situasjon.

 

Er dette nødvendig å få laget et testament når man har opprettet fremtidsfullmakt?

En fremtidsfullmakt og et testament er 2 forskjellige typer disposisjoner, og i de fleste tilfeller vil det være behov for begge deler.

  • Fremtidsfullmakten varer kun frem til fullmaktsgivers død.
  • Et testament regulerer hva som skal skje med avdødes midler etter dødsfallet.

De fleste personer beholder en god mental helse frem til sin død og får således ikke behov for å ta i bruk noen fremtidsfullmakt. Det betyr imidlertid ikke at det er bortkastet å opprette en slik fullmakt. Heldigvis er det ingen av oss som vet vet om man i løpet av alderdommen blir syk eller ikke.

Trenger du hjelp til å opprette en slik fremtidsfullmakt, ta kontakt med advokat Clas Olsen på e-post: olsen@guideadvokat.no eller mobil 928 95764