Ferie og feriepenger

Det er deilig med fri og ferie – i alle fall dersom en også har økonomi til å reise eller finne på noe ekstra. Spørsmål om ferie og feriepenger er noen ganger ganske kronglete, og det er ikke sikkert at oversikten fra «lønnsavdelingen» er selvforklarende – og noen ganger skjer det feil i beregning og utbetaling.
De aller fleste har rett til feriefritid i løpet av sommermånedene. Dersom man også jobbet i fjor har man som regel også opptjent rett til utbetaling av feriepenger.
Ferie er i utgangspunktet «fritid uten lønn». Hensikten med feriepenger, er at de skal erstatte lønnsbortfallet når arbeidstaker tar ferie. Det er derfor viktig å holde fra hverandre retten til fri (ferie) og retten til betaling (feriepenger), da vilkårene ikke er helt sammenfallende.

Hvor mye?
Feriepenger utgjør etter ferieloven minimum 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget (fjorårets lønn). Dersom virksomheten man jobber i er bundet av tariffavtale som gir fem ferieuker, er den ordinære satsen 12 prosent.
Ikke alle utbetalinger inngår i beregningsgrunnlaget. Det skal for eksempel ikke beregnes feriepenger av utbetalinger fra arbeidsgiver som er dekning av utgifter, f. eks. reiseutgifter, losji o.l. Fjorårets utbetalte feriepenger inngår heller ikke i grunnlaget. Arbeidstaker som mottar andel av virksomhetens nettoutbytte må være oppmerksom på at dette ikke inngår i grunnlaget for feriepengeberegning.
Det skal imidlertid beregnes feriepenger av vanlig bonus og også av provisjonsbasert lønn når dette vederlaget er et resultat av personlig arbeidsinnsats. Det er normalt ikke anledning til å inkludere feriepenger i lønn som løpende utbetales.

Når utbetales feriepengene?
Utbetaling av feriepenger skjer på siste vanlige lønningsdag før ferien.
Det mest vanlige er imidlertid at virksomheten utbetaler feriepengene i juni i stedet for lønn.
Får man utbetalt feriepengene i for eksempel juni holder det ikke at arbeidsgiver holder igjen lønn for juni måned siden mange har 5 ukers ferie og det ikke er 5 uker i en måned. Arbeidsgiver må trekke det beløpet som tilsvarer fem ukers lønn, slik at man kan få utbetalt vanlig lønn i alle fem ferieukene. Det er vanlig at lønn for de resterende dagene trekkes av feriepengene.

Hva hvis jeg ikke tar ferie?
Ferie er faktisk ikke helt frivillig, arbeidsgiver har plikt til å sørge for at ferien blir avviklet, og arbeidstaker har plikt til å ta ferie. Man kan derfor i utgangspunktet ikke velge å ikke ta ut ferie.Feriefritid som ikke er avviklet i løpet av året skal overføres til påfølgende ferieår.
Ferien må tas ut i feriedager – fritid – og kan ikke «tas ut» i form av penger. Det er etter ferieloven ikke lov å få utbetalt feriepenger for ferie som ikke er avviklet eller overført til påfølgende ferieår.

Hva skjer med feriepengene når du slutter i en jobb?
Hvis du slutter i et arbeidsforhold slik at arbeidsforholdet med en arbeidsgiver dermed opphører skal feriepengene som er opptjent helt fram til sluttdato utbetales. Det er da arbeidstaker som selv må sørge for å sette av penger slik at en kan ta ut feriefritid hos evt. ny arbeidsgiver selv om en hos den nye arbeidsgiveren ikke har opptjent rett til feriepenger det første året.
Siden ferie er «fri uten lønn» utbetales ikke ordinær lønn opp den tiden man tar ferie. Det er vanlig at feriepenger utbetales i stedet for lønn i en måned og at lønn for forventet feriefritid trekkes under ett. Dersom ikke all ferie er tatt ut på det tidspunkt du slutter i en jobb, kan det dermed tenkes at det er foretatt rutinemessig trekk i lønn for forventet ferie – og at en ikke tar ut denne ferien før arbeidsforholdet avsluttes. På tidspunktet for avslutning av arbeidsforholdet må en derfor sikre at slik evt. trukket lønn for ikke-avviklet ferie blir utbetalt.

Er det skatt på feriepenger?
Feriepengene regnes som en del av inntekten og beskattes på vanlig måte. Det som vanligvis skjer er at man betaler litt mer skatt (trekk) av de vanlige lønningene resten av året, slik at det rent fysisk ikke trekkes skatt av feriepengene når de utbetales. Det betyr imidlertid ikke at feriepengene som sådan er «skattefrie».

Det knytter seg ofte usikkerhet til feriepenger, ferierettigheter og annet. Guide Advokat har erfaring med de fleste arbeidsrettslige spørsmål – og bistår gjerne også i spørsmål som gjelder feriepenger!

God ferie!

Adv. Erlend Øen, 971 80 599 / oen@guideadvokat.no