I den ekstraordinære situasjon vi befinner oss i for tiden, har våre politikere greid å stå sammen og vedta gode tiltak for å hjelpe de næringsdrivende videre i en utfordrende tid for svært mange.

FORESLÅTTE ENDRINGER I SKATTE-REGLENE PGA. KORONAVIRUS – VEIEN VIDERE

Stortinget har gått noe lenger enn det Regjeringen opprinnelig foreslo og har vedtatt følgende endringer :

  • Midlertidig reduksjon av arbeidsgiveravgiften
  • Endringer av reglene om tilbakeføring av underskudd
  • Utsatt betaling av formuesskatt for bedriftseiere.

Bakgrunnen for disse reglene er at bedriftene skal få frigjort likviditet, slik at bedrifter som trenger det, kan få lån hos banker og finansinstitusjoner nå.

ARBEIDSGIVERAVGIFT

Arbeidsgiveravgiften reduseres med 4 prosent i en periode på to måneder. Normalsatsen er 14,1 prosent.

Stortinget har vedtatt at satsen skal reduseres med fire prosentpoeng i en periode på 2 måneder. Dato for ikrafttredelse er ennå ikke avklart.

TILBAKEFØRING AV UNDERSKUDD I 2020, MOT BESKATTET OVERSKUDD I 2019 OG 2018

På grunn av Korona-epidemien forventes det at mange bedrifter vil gå med skattemessig underskudd i 2020.

Regjeringen foreslår at aksjeselskap mv. som i 2020 går med underskudd, skal kunne tilbakeføre underskuddet i opptil to år – det vil si mot beskattet overskudd i 2018 eller 2019.

Selskap som benytter ordningen, vil derfor kunne få tilbakebetalt innbetalt skatt for disse to årene. Tilbakebetalingen vil være 22 prosent av underskuddet fra 2020 som tilbakeføres.

Merk at forslaget kun gjelder norske og utenlandske aksjeselskap.

Ordningen vil ikke gjelde de som driver gjennom ENK dvs. personlige næringsdrivende.

Maksgrense for hvor stort beløp som kan tilbakeføres

Det skal maksimalt kunne tilbakeføres tap opp til NOK 30 millioner. Det stilles ikke krav om at underskuddet skriver seg fra virksomhet eller næring. Også underskudd knyttet til passiv kapitalforvaltning omfattes av forslaget. Det avgjørende er at underskuddet er oppstått i 2020, og skyldes fradragsberettigede kostnader eller tap.

Skatteverdien av underskuddet i 2020, vil bli utbetalt til bedriftene ved skatteoppgjøret for 2021

Fisjon og fusjon

Fisjon og fusjon av selskap skaper særlige problemer som er diskutert i lovforslaget. Dersom fisjonen eller fusjonen er skattefri, vil en eventuell underskuddsposisjon videreføres i det overtakende/overdragende selskapet, og vil dermed omfattes av ordningen.

Her vil det komme særskilte regler for beregningen av det beløp som kan tilbakeføres.

Regjeringen mener at dette vil bedre likviditetssituasjonen for bedrifter som “sliter”.

Tanken er at bankene vil kunne legge vekt på at selskapene får bedret likviditet snarlig og således gi kortsiktige lån til selskap som nå sliter pga. korona-utbruddet.

UTSATT BETALING AV FORMUESSKATT

Fysiske personer må betale formuesskatt på 0,85% av netto formue som overstiger NOK 1 500 000.

Regjeringen forslår en midlertidig ordning med utsatt betaling av formuesskatt på virksomhetsformue for inntektsåret 2020.

«Virksomhetsformue» er et nytt begrep og ble tidligere kalt «arbeidende kapital».

Ordningen gjelder fysiske personer som eier regnskapspliktig virksomhet som går med underskudd i 2020.

Når formuesskatten for inntektsåret 2020 forfaller til betaling i 2021, kan man søke om ett års utsatt betaling.

Formuesskatten må utgjøre minst NOK 30 000.

FORSKUDDSSKATT

Personlige næringsdrivende som skulle betale første termin av forskuddsskatten 15. mars, har fått utsatt frist for innbetaling til 1. mai 2020.

Er det noe vi kan bistå med i disse litt spesielle tider så ta kontakt.

Advokat/Partner Clas Olsen


Lurer du på noe rundt en tilsvarende sak, kontakt meg.

Tlf: 55 23 98 86
Mob: 928 95 764
E-post: olsen@guideadvokat.no

Ønsker du vi kontakter deg?

Få en uforpliktende vurdering av din sak.