I disse dager så annonseres det på Facebook o.l. for diverse forskjellige leverandører av en tjeneste om å selge privatbilen din. For mange høres dette ut som en god plan.

ER DET NOEN GOD IDE FOR EN PRIVATPERSON Å SELGE BIL VIA EN BILFORHANDLER/MELLOMMANN ?

Fullmaktsalg – via bilforhandler

Den private bilselger ønsker gjerne å slippe å skulle «fronte» salget selv, i form av å ha kontakt med potensielle bilkjøpere som skal prøvekjøre bilen, som stiller mange vanskelige spørsmål om bilens tilstand, skrive kjøpekontrakt osv.

Bilselger tror også at evt. reklamasjoner som måtte komme på bilen, vil håndteres av mellommannen slik at de slipper å forholde seg til dette selv.

En vanlig pris for et slikt formidlings-salg/ fullmaktsalg/ kommisjonssalg, ligger i størrelsesorden kr. 20-30 000.

Har du en bil med en markedsverdi til flere hundre tusen som skal selges, så synes mange det er greit “å gi slipp” på denne delen av fortjenesten, mot å slippe alt «bryet» med å selge bilen sin.

Problemstilling

Spørsmålet er imidlertid om bilselgerne vet hva de gjør i denne forbindelse?

Vet bilselgerne hvilken rettslig posisjon, de selv setter seg i, ved å la en bilforhandler/mellommann forestå salget av sin privatbil?

Økt reklamasjonsansvar

Det som sjelden blir kommunisert av de aktuelle mellommenn, er at ved å benytte seg av en mellommann ved salget av privatbilen, så påtar den nevnte privatperson seg et økt reklamasjons-ansvar, i forhold til om vedkommende bilselger selv hadde solgt bilen.

Dersom privatpersonen selger bilen selv, så reguleres salget av bilen av kjøpsloven. Her er terskelen for å få heve kjøpet i Kjl. §39 relativt høy i form av at det må foreligge en «vesentlig mangel» med den solgte bil, før kjøper får medhold i å heve kjøpet.

Når du lar en bilforhandler selge bilen på dine vegne, reguleres salget av forbrukerkjøpsloven. Dette fremgår av forbrukerkjøpsloven § 1.

Når bilen selges i et slikt fullmaktsalg, så ansees bilforhandleren som din representant, og da reguleres salget av forbrukerkjøpsloven.

Denne loven gir kjøper et mye bedre vern, som blant annet lengre reklamasjonsfrist, lavere hevingsterskel-mangelen må utgjøre «en ikke uvesentlig mangel» jfr. Fkjl § 32, en såkalt presumpsjons-regel i fkjl. § 18 mht.  de feil som oppstår de første 6 mnd. etter overlevering av bilen osv.

Ved å selge bilen via mellommann, så betaler selger i realiteten mage tusen kroner, for å få et økt juridisk ansvar.

Hvem er rett adressat for reklamasjonskravet ?

De kjøperne som kjøper bil av en profesjonell forhandler, tror gjerne at det er bilforhandleren som har ansvaret for evt. reklamasjoner.

Statistikk viser også at det blir oftere reklamasjoner på biler som selges via mellommann/bilforhandler.

Hvis mellommannen har tatt de forbehold han bør etter forbrukerkjøpsloven § 1, fjerde ledd, så er det den private selgeren som sitter med hele reklamasjonsansvaret (og den økonomiske risikoen) for evt. feil og mangler med bilen, ikke bilforhandleren (mellommannen).

Loven oppstiller 2 vilkår som forbrukeren uttrykkelig må gjøres oppmerksom på, dersom forhandleren ikke skal ha reklamasjonsansvar for bilen:

  1. Det må opplyses at forhandleren kun «opptrer som mellommann». Det vil ofte fremgå ved at det opplyses at bilen «selges for» eller «på vegne av» en navngitt person.
  2. Forbrukeren må i tillegg uttrykkelig informeres om at «forhandleren ikke er solidarisk ansvarlig med selgeren».

Har mellommannen tatt de 2 nevnte forbehold i sin annonsering, er det den private selger alene som sitter med hele reklamasjonsansvaret for bilen.

Det er tilsynelatende  svært mange private bilselgere som ikke er klar over dette poenget.

Kan du som bilkjøper i visse tilfeller reklamere overfor bilforhandler(mellommann)/ i stedet for selger?

Har mellommannen glemt å ta de 2 nevnte forbehold i annonsering, salgsavtale m.v.,hefter bilforhandleren solidarisk med den private bilselger jfr. fkjl § 1, fjerde ledd.

Kjøper av bilen kan da velge om han vil gå på bilselger, eller kanskje en mere søkegod og økonomisk solid bilforhandler med sitt reklamasjonskrav.

Dette er også konsekvens av disse reglene som svært mange private bilkjøpere, heller ikke er klar over.

Advokat/Partner Clas Olsen


Lurer du på noe rundt en tilsvarende sak, kontakt meg.

Tlf: 55 23 98 86
Mob: 928 95 764
E-post: olsen@guideadvokat.no

Ønsker du vi kontakter deg?

Få en uforpliktende vurdering av din sak.