Justering av merverdiavgift – ny dom skaper usikkerhet rundt frist for justeringsavtaler

Denne artikkelen omhandler frister i justeringsreglene i merverdiavgiftsloven. Justeringsreglene er del av reglene om fradrag for merverdiavgift, og gjelder for kostbare anskaffelser som blant annet nybygg. Ny dom endrer fristen for når justeringsplikten, dvs. plikt til å tilbakebetale fradragsført moms, befriende kan overføres til ny eier.

Justeringsreglene

Justeringsreglene i merverdiavgiftsloven kan beskrives som en «forlengelse» av reglene om fradrag for påløpt merverdiavgift. Reglene gjelder for kostbare gjenstander som maskiner, inventar mv., og for byggetiltak i form av ny-, på-, og ombygginger. Justeringsreglene skal sikre at fradraget for slike kostbare driftsmidler og byggetiltak i best mulig grad gjenspeiler bruken av driftsmidlene, ved at fradraget skal vurderes over en tidsperiode; justeringsperioden.

Kapitalvarer

Justeringsreglene gjelder bare for det loven kaller kapitalvarer. Kapitalvarer kan som nevnt være både byggetiltak og gjenstander, men loven har ulik beløpsgrense for hvor mye moms som må være påløpt ved anskaffelsen for å oppfylle kravet til å være kapitalvare i lovens forstand. For gjenstander må inngående mva av kostprisen utgjøre TNOK 50. For det enkelte byggetiltak er beløpsgrensen TNOK 100.

Justering – rett og plikt

Når næringsdrivende anskaffer en kapitalvare oppstår det etter forholdene en latent justeringsplikt eller -rett.

Justeringsplikten oppstår når den næringsdrivende har fradragsrett, og gjør fradrag for inngående MVA ved anskaffelsen. Justeringsplikten utgjør da en latent tilbakebetalingsplikt for fradragsført moms ved anskaffelsen, i justeringsperioden.

Justeringsretten oppstår når den næringsdrivende ikke har fradragsrett ved anskaffelsen. Justeringsretten er den latente retten til å kreve fradrag for mva som oppstod ved anskaffelsen, i løpet av justeringsperioden.

Når kapitalvarer overdras kan latent justeringsplikt i noen tilfeller bli utløst. En avtale om overføring av justeringsplikt kan forhindre plikt til tilbakebetaling av MVA. Tilsvarende kan en avtale videreføre en justeringsrett til ny innehaver. Justeringsavtaler er avtaler hvor rettigheter og forpliktelser knyttet til justeringsplikt eller -rett blir overført mellom den som anskaffet kapitalvaren og ny eier av kapitalvaren. Loven stiller absolutte vilkår for at ny eier kan overta tidligere eiers justeringsplikt eller -rett, samt strenge krav til innholdet i justeringsavtaler.

Situasjoner hvor behov for justeringsavtaler oppstår

Det er når kapitalvarer skifter eier i kapitalvarens justeringsperiode at det oppstår behov for justeringsavtaler.

Det er uten betydning i hvilken form eierskiftet skjer. Det kan være ordinært salg, men også ved re-strukturering av næringsvirksomhet som ved omdanninger av selskap og ved fisjoner/fusjoner. Også bruk av kapitalvare som tingsinnskudd utløser normalt behov for justeringsavtale.

Risikoen ved å ikke inngå justeringsavtale

Når kapitalvarer skifter eier, uten at rettidig og formriktig justeringsavtale er inngått, oppstår enten en tilbakebetalingsplikt for deler av fradragsført moms for den som anskaffet kapitalvaren, eller så mister ny eier rett til å få utbetalt mva fra staten med grunnlag i justeringsrett. Normalt vil justeringsrett inngå i verdsettelsen av kapitalvaren og den latente fradragsretten i justeringsperioden er en del av det ny eier har betalt for.

Manglende/mangelfull justeringsavtale kan innebære at kjøper har betalt for noe den ikke har fått. For den som selger eller på annen måte overdrar kapitalvare som ble fradragsført ved anskaffelsen, kan manglende/mangelfull avtale om overføring av justeringsplikt bli en kostbar affære. Unnlatt tilbakebetaling ved justeringsplikt straffes normalt med 20% tilleggsskatt ved kontroll.

Dommen innebærer at fristen for justeringsavtaler er endret

Merverdiavgiftsloven har ingen uttrykkelig bestemmelse for frist til å inngå justeringsavtaler.

For avtaler om justeringsrett innebærer «mva systemet» at det i realiteten er en tre års frist for overføring av justeringsretten til nye eier, beregnet fra når eierskiftet ble gjennomført. For avtaler om justeringsplikt har det vært en strengt praktisert regel om at justeringsavtalen må være signert av partene innen rapporteringsfristen for den merverdiavgiftstermin hvor eierskiftet skjer. Selges eiendommen i januar, er fristen dermed 10. april osv.

Dommen fra Gulating lagmannsrett, som i skrivende stund ikke er rettskraftig, avviser denne praktiserte fristen for overføring av justeringsplikt. Dommen sier imidlertid ikke hvilken frist den mener gjelder. Dersom det er korrekt at fristen som har vært praktisert av avgiftsmyndighetene ikke er korrekt, er det nærliggende å legge til grunn en og samme frist for alle justeringsavtaler – uavhengig av om avtalen gjelder overføring av rett eller plikt. Dette tilsier at avtalefristen uansett kan være 3 år etter at kapitalvaren skiftet eier.

Skattemyndighetene har i mange år og i mange kontrollsaker lagt til grunn en avtalefrist som nå er avvist av domstolen. Dette kan gi grunnlag for omgjøring av vedtak fra hvor moms er krevd tilbakebetalt eller fradrag er avvist med grunnlag i at justeringsavtaler er inngått for sent.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale dersom du kan ha en sak som er feilbehandlet av avgiftsmyndighetene. Vi bistår gjerne med å få feil rettet opp.

Eirik Bjørhusdal

Lurer du på noe rundt en tilsvarende sak, kontakt meg.

Tlf: 55 23 98 80
Mob: 480 42 528
E-post: bjorhusdal@guideadvokat.no

Ønsker du vi kontakter deg?

Få en uforpliktende vurdering av din sak.