Lettelser i merverdiavgiftsreglene kan bety senket likviditets-ulempe for entreprenører som er i tvist med byggherren

Finansdepartementet har sendt ut forslag til endring av reglene (bokføringsforskriften) for når entreprenører innen bygge- og anleggsarbeid og verftsindustri må utstede salgsdokument (faktura). Endringen vil få direkte betydning for når merverdiavgift skal betales til staten, jf. at merverdiavgiftsloven bygger på det såkalte fakturaprinsippet; merverdiavgiften tidfestes/periodiseres i den avgiftstermin faktura utstedes.

Etter dagens regler er det uten betydning for tidfesting av merverdiavgift om byggherren betaler faktura fra entreprenør. Entreprenøren påføres derved en likviditesulempe ved å måtte betale moms til staten selv om byggherren unnlater å betale kravet. Ved større byggeprosjekt kan denne likviditetsulempen bli svært krevende for utførende entreprenør.

For å avdempe de likviditetsproblem som bygg- og anleggsbransjen opplever når oppdragsgiveren bestrider et krav og nekter å betale faktura fra entreprenør på forfall, foreslås reglene endret slik at plikten til å utstede faktura utsettes frem til arbeidet er fullført.

Forslaget legger likevel opp til at dersom det faktisk skjer delbetalinger, så skal det utstedes faktura for disse. Reglene legger videre opp til en adgang for entreprenør til å lage kreditnota for allerede utstedte faktura dersom byggherren ikke kan/vil betale. Ved kreditering av faktura vil plikten til å betale moms fra opprinnelig faktura opphøre – eventuelt oppstår det en tilbakebetalingsrett for mva som allerede er innbetalt staten.

De nye reglene vil åpne for smartere avtaler mellom entreprenør og byggherre slik at partene unngår at merverdiavgiften blir en likvidtetsulempe dersom det oppstår uenighet mellom partene. De nye reglene vil ellers gjøre dagens regler for moms behandlingen ved såkalte complete contract (bygge- og anleggskontrakter hvor det ikke mottas delbetalinger,) overflødige. Særreglene for mva behandling ved complete contract foreslås derfor opphevet.

Vi vil gi oppdatert informasjon når de nye reglene kommer, men ta gjerne kontakt dersom du allerede nå har noen spørsmål knyttet til dette.

Eirik Bjørhusdal

Lurer du på noe rundt en tilsvarende sak, kontakt meg.

Tlf: 55 23 98 80
Mob: 480 42 528
E-post: bjorhusdal@guideadvokat.no

Ønsker du vi kontakter deg?

Få en uforpliktende vurdering av din sak.