Er du klar over nye regler om retting av feil i skatteoppgjøret ?

Etter innføring av skatteforvaltningsloven fra 1. januar 2017,  er det blitt en del endringer i forhold til skatteoppgjøret som alle bør få med seg.

 1. pulje med skatteoppgjør for 2016 ble sendt ut 22. juni og her går klagefristen (på 6 uker) ut den 2. august.
 2. pulje med skatteoppgjør, kommer 2. august.
 3. pulje med skatteoppgjør, kommer 25. oktober.

Hva innebærer endringene ?

Når du mottar skatteoppgjøret, kan du selv logge deg inn i Altinn og

 • fører opp nye fradrag i skattemeldingen (som tidligere het selvangivelse).

Skatteetaten foretar automatisk en ny skatteberegning og du mottar en ubetalingsgiro på den skatt du har til gode.

Er det en inntekt du har glemt å føre opp, retter du bare skattemeldingen via Altinn og

 • fører på uteglemt inntekt i skattemeldingen, og skatteetaten utsteder får en faktura på den skatt som skal innbetales.

Det nye er at dette kan du gjøre for de 3 siste årene etter leveringsfristen for skattemeldingen. Du kan således endre skattemeldingen for inntektsåret 2016, frem til 2. mai 2019.

Skal du endre ligningen fra 2015 eller tidligere år, må du sende en skriftlig klage.

Det kan være god «timebetaling» å bruke noen minutter på å sjekke det skatteoppgjøret du har mottatt.

Har du gjort endringer ?

Hvis du har gjort endringer i det mottatte utkast, bør du bør kryss-sjekke det mottatte skatteoppgjør mot kopien av den skattemelding du har sendt inn. Hva bør sjekkes ?:

 • Har de ekstra fradragene du har ført opp – kommet med i det mottatte skatteoppgjør?
 • Er de postene du har strøket – likevel kommet med?
 • Er fordelingen av gjeldsrenter og gjeld mellom deg og din ektefelle (evt. samboer med felles barn), slik dere har ført dette opp?
 • Er du i riktig skatteklasse?
 • Er formuesgjenstander som du har solgt i løpet av inntektsåret – likevel kommet med som skattbar formue?
 • Har du fått fradrag for skatt betalt i utlandet, hvis dette er aktuelt jfr. skjema RF-1147.

Når skal du klage?

Hvis du etter å ha kontrollert skatteoppgjøret, finner ut at skattekontoret har fraveket dine tall i skattemeldingen og dermed skattegrunnlaget, bør du trolig påklage skatteoppgjøret.

Klagen skal formelt sendes til skattekontoret, men blir behandlet av den såkalte Skatteklagenemnda.

Du må i klagen redegjøre for hva du mener som er feil ved fastsettelsen/vedtaket og hvorfor du mener at den er feil.

Klagen kan sendes elektronisk via Altinn (RF-1177), eller som brev til skattekontoret.

I klagen er det viktig at du gir skattekontoret alle opplysninger som kan ha betydning for skattefastsettelsen. Hvis aktuell dokumentasjonen er særlig omfattende, kan du nøye deg med å vise til hva dokumentasjonen består av i klagen, og heller ettersende ytterligere dokumentasjon hvis skattekontoret ber om dette.

Det er meget viktig å være mest mulig presis i denne forbindelse, da vedtaket om fastsettingen av skatten vil basere seg på de opplysningene skattekontoret hadde tilgjengelig da vedtaket ble fattet. 

Klagefrist

Etter skatteforvaltningsloven er det en generell klagefrist på 6 uker ( mot tidligere 3 uker).

Fristen gjelder fra du har mottatt vedtak om endring av skattefastsettingen (ligningen)

Det er tilstrekkelig at du sender klage som er poststemplet samme dag som klagefristen går ut for å være innenfor fristen.

Hvis du på et tidlig tidspunkt ser at du ikke klarer å overholde klagefristen, er det viktig at du søker om utsettelse før fristen er gått ut.

Skattekontoret har normalt en plikt til å varsle deg om at de vil gjøre endringer i skattefastsettingen, før de gjennomfører dette. Skulle skattekontoret stryke et fradrag eller forhøye en inntektspost dvs. endre uten å varsle, kan du påklage dette innen 3 uker etter du oppdager feilen, men ikke senere enn 3 år etter det inntektsåret saken gjelder.

Slipper du å betale restskatten hvis du klager?

Selv om du klager på skattefastsettingen, må restskatten like fullt betales innen fastsatte frister.

Et unntak her gjelder for ilagt tilleggsskatt. Dersom klagen din gjelder ilagt tilleggsskatt,  skal skatteetaten litt kort fortalt pga. såkalt «utsatt iverksetting», vente med å innfordre tilleggsskatten til klagen er ferdig behandlet. Den ordinære skatten knyttet til endringen må du imidlertid betale, og en såkalt avsavnsrente på tilleggsskatten påløper.

Hvis du trenger hjelp til å sjekke skatteoppgjøret eller å utarbeide en klage på mottatt skatteoppgjør.

Ta kontakt med skatteekspert/advokat Clas Olsen på Olsen@guideadvokat.no eller mobil 928 95764.