Priser

PRISINFORMASJON

Advokatene i Guide yter juridiske tjenester innenfor et bredt juridisk fagfelt. Honorar for vårt arbeid avtales særskilt med den enkelte kunde, og inntas skriftlig i en egen oppdragsbekreftelse.

Vi beregner vårt honorar i utgangspunktet etter medgått tid. Salæret kan imidlertid, basert på avtale med den enkelte kunde, beregnes etter medgått tid eller beregnes på grunnlag av en kombinasjon av tidsforbruk og sakens kompleksitet.

I saker som ikke er dekket av fri rettshjelp, er grunnprisen for jurdiske tjenester i utgangspunktet slik:

ADVOKAT/PARTNER
Kr 1 600 – kr 3 200 eks mva.  hvor prisen for tjenesten vil variere avhengig av sakstype og kompleksitet.

I tillegg vil advokaten fakturere for utgifter, gebyrer og lignende som påløper ved utførelse av oppdraget.

FRI RETTSHJELP

I noen saker er salæret dekket av det offentlige etter lov om fri rettshjelp. Timesatsen for slike saker er for tiden kr 1.060 eks mva.

Dersom saken er dekket av fri rettshjelp-ordningen, dekkes advokatens honorar av det offentlige, med unntak av en egenandel som varierer fra om bistanden består i rettsråd, prosedyre og sakførsel for domstolene og/eller fylkesnemnd. Dersom du lurer på om din sak er dekket av fri rettshjelp-ordningen, ta kontakt med advokatene i Guide.

FASTE PRISER

I saker hvor arbeidsomfanget i stor utstrekning er kjent på forhånd, kan det tilbys faste priser eller gis et overslag over forventet tidsbruk og forventet kostnad for kunde. Typiske saker hvor dette tilbys er eiendomsmegling (herunder oppgjørsoppdrag), samboeravtale og utarbeidelse av testament.