SELVANGIVELSE (SKATTEMELDING) FOR 2016

 

Fra og med 4. april 2017, kan du se din skattemelding (nytt navn for selvangivelse) for inntektsåret 2016 og få vite om du får igjen på skatten.

Fristen for å levere skattemeldingen er 30. april 2017, men du kan søke om utsettelse.

Nytt fra i år er at du kan gjøre rettelser, i opp til 3 år tilbake i tid. Har du glemt å ta med noe kan du bare gå inn å endre skattemeldingen din.

Logg deg inn på Altinn for å sjekke/endre skattemeldingen din med BankID/ kodebrikke fra banken din.

Bruk tid på å sjekke skattemeldingen som ligger på Altinn

Den største feilen folk gjør i denne forbindelse, er å bruke for lite tid på å kontrollere skattemeldingen sin.

Undersøkelser viser at folk blir særlig «sløve» hvis de får penger igjen på skatten. At folk går i pluss i den foreløpige skatteberegning som følger skattemeldingen, blir en «sovepute».

De som får restskatt sjekker normalt skattemeldingen grundigere i håp om å få redusert «skattebyrden».

Hva skal du sjekke?

 • Sjekk at opplysninger fra arbeidsgiver, bank, forsikringsselskap, barnehage, fagforening, skolefritidsordning, stemmer med tallene i skattemeldingen.
 • Er all lønn og godtgjørelser (evt. pensjon eller trygd) kommet med og stemmer med forhåndsutfylte tall i skattemeldingen?
 • Stemmer betalt skatt foreløpig skatteberegning, med skattetrekket i de oppgaver du har mottatt?
 • Er gjeld og formue korrekt oppgitt i utkast til skattemelding?
 • Har du fått med alle de fradrag du har krav på? f.eks. utgifter til foreldrefradrag?
 • Her kan du sjekke i den såkalte «fradragsveilederen» som ligger på www.skatteetaten.no/Altinn
 • Skal det gjøres andre endringer?Sjekk mobilnummer og e-postadresse på kontaktinformasjon? Har du endret adresse?
 • Har skatteetaten riktig kontonummer for tilbakebetaling?
 • Har du giftet deg, kjøpt eiendom eller kjøpt bil?
 • Har du hatt andre inntekter som ikke er forhåndsutfylt?
 • Skattepliktige leieinntekter fra bolig?,solgt aksjer eller andre verdipapirer? private lån og gjeldsrenter?, formue eller inntekt i utlandet ?, utgifter til privat dagmamma e.l. ?
 • Blir du lignet i rett skatteklasse?( klasse 1 eller 2)
 • Bruk feltet i post 5.0 og gi tilleggsopplysninger dersom du er i tvil om at skattekontoret vil skjønne hva som er skjedd. Da unngår du tilleggsskatt.

Skal det gjøres noen endringer eller tilføyelser så er det smart å gjøre det med en gang i Altinn (kan endre frem til 30. april). Ikke send inn vedlegg, men ta vare på kvitteringer o.l. Kontakt dem som har sendt inn feile opplysninger om deg, og be dem rette oppgaven.

Er alle opplysningene korrekt, trenger du ikke å gjøre noe.

Alle næringsdrivende må levere elektronisk.

Nytt i skattemeldingen (selvangivelsen) for 2016:

Post 1.5.6 (ny post)

Krever du fradrag for betalt skatt i utlandet (kreditfradrag)?

Krever du nedsettelse av skatt etter 1 års regelen på lønn opptjent i utlandet?

Krever du opphør av skatteplikt til Norge? Gi tilleggsopplysninger i post 5.0

Krever du at du er bosatt i utlandet etter skatteavtale? Gi tilleggsopplysninger i post 5.0

Har ditt medlemskap i norsk Folketrygd opphørt?

Post 4.3.2

Prosentsatsen for beregning av formuesverdi på sekundærbolig er endret fra 70 til 80 %.

Post 4.3.3

Formuesverdien for fritidseiendommer skal ikke oppjusteres

Post 1.5.3

Maksimalt beløp for fradrag for gave økes til 25.000

Andre nyheter:

Fradrag for arbeidsreiser – bunnbeløpet økes til kr. 22.000

Post 3.2.9 (ny post) – Besøksreiser utenfor EØS-området

Fradrag blir gitt etter dokumenterte utgifter (ikke kjørte kilometer)

Nye regler for beskatning av verdipapirfond.

Fra og med inntektsåret 2016 gjelder det nye regler for beskatning av andeler i verdipapirfond. Forskjellen mellom aksjefond og obligasjonsfond (rentefond) oppheves slik at alle fond regnes som verdipapirfond

Inntekter fra rentefond beskattes med en sats på 25 % mens inntekter fra et aksjefond beskattes med en effektiv skattesats på 28,75 %. Ved kombinasjonsfond må man skille i en renteinntektsdel og en aksjeinntektsdel.

Oppjustert aksjeinntekt/tap

Skatt på alminnelig inntekt er 25 % mens skatt på inntekter fra aksjer er 28,75 %.

For å få riktig skatt må inntekter fra aksjer, oppjusteres med en faktor på 1,15 for 2016. Tilsvarende må evt.- tap oppjusteres ved realisasjon. Oppjustering skjer automatisk i skatteetatens systemer.

Delegere utfylling av selvangivelse

Den person som ønsker å delegere utfyllingen og levering av skattemeldingen til en fullmektig som advokat, rådgiver e.l. må selv gå inn på Altinn og gi tilgang til andre.

Når mottar du skatteoppgjøret?

Alle får varsel på e-post/sms når skatteoppgjøret er klart. Første pulje er 21. juni 2017 og med løpende oppgjør frem til 25. oktober.

Leverer du skattemeldingen på papir, får du først skatteoppgjøret tidligst i august

Hvis du ligger an til å få restskatt, så betal tilleggsforskudd innen 31. mai for å slippe ekstra renter.

Følg opp endringene i selvangivelsen

Hvis du har endret selvangivelsen din, så sjekk at endringene er kommet med i det skatteoppgjøret du mottar. Hvis ikke så må du klage innen fristen på 6 uker etter mottatt skatteoppgjør.

Har du kompliserte inntektsforhold/vanskelige problemstillinger eller det gjelder betydelig beløp og du er usikker på hva som er rett, kan det være fornuftig å la seg bistå i utfyllingen av selvangivelsen eller påklage skatteoppgjøret. Ta gjerne kontakt med skatteadvokat Clas Olsen på e-post olsen@guideadvokat.no eller på mobil 928 95764.