Har du inntekt eller formue i utlandet, som ikke er oppgitt i din norske skattemelding ( selvangivelse) de 10 siste årene ?

Skatteamnesti – Frivillig retting

Skatteamnesti – Frivillig retting

Har du formue eller inntekt i utlandet, som ikke er oppgitt ved inn sending av skattemeldingen til norske skattemyndigheter, så bør du gjøre det nå, mens det ennå er mulig å komme inn under denne ordningen.

Vi vet ikke hvor lenge denne ordningen vil bestå, selv om den har vært en suksess fra skattemyndighetenes side og det er formidable beløp som er kommet til beskatning som en konsekvens av dette.

Et av vilkårene for å få såkalt “skatteamnesti” er at skattyter selv kommer til skattemyndighetene og opplyser om uoppgitt formue eller inntekt.

Å unnlate å oppgi inntekt eller formue til beskatning er skatteunndragelse og strafferammen for grovt skattesvik er 6 år.
En advokat ble for et par år siden, dømt til fengsel i 3 år og 8 måneder, som følge av at han i en årrekke hadde unndratt skatt og merverdiavgift på totalt kr. 18 millioner.

Denne dommen viser viktigheten av å være tidlig/tidsnok ute i forhold til skattemyndighetene – slik at rapporteringen ansees for «frivillig» for å kunne benytte ordningen med skatteamnesti.

Hva ordningen med skatteamnesti innebærer?

Dersom du har verdier i utlandet eller inntekter fra utlandet, som tidligere ikke er innrapportert til skatteetaten, kan du unngå tilleggsskatt hvis du frivillig informerer skatteetaten om forholdet.

Etter det såkalte globalinntektsprinsippet er man som såkalt “skattemessig bosatt” i Norge, pliktig til å rapportere inntekt og formue opptjent i utlandet, til norske skattemyndigheter.

Du må gå maksimalt 10 år tilbake i tid, hvis midlene ikke har vært oppgitt i dette tidsrom dvs. fra inntektsåret 2011.

Du må imidlertid betale den korrekte skatt som skulle ha vært beregnet, samt renter på for sent innbetalt skatt.

Du vil også fjerne risikoen for andre straffereaksjoner, hvis vilkårene for skatteamnesti er oppfylt.

Endrede rapporteringsrutiner – deling av informasjon

Samarbeidet mellom skattemyndighetene i de respektive land er blitt mere effektivt de siste årene.

Tidligere var det slik at norske skattemyndigheter måtte be om spesifikke opplysninger i utlandet for å få innsyn i dette. Nå sendes denne type opplysninger uoppfordret og automatisk også fra det som ansees som skatteparadis.

Du etterlater deg nå også elektroniske spor ved bruk av betalingskort og i valutaregister o.l. som gjør det lettere for norske skattemyndigheter å følge med på det som skjer av transaksjoner o.l.

Hvilke typer inntekter eller verdier?

Uoppgitt formue trenger ikke å være det mest typiske i form av bankinnskudd skjult i en utenlandsk bank.

Det kan også være f.eks. arvede gjenstander lokalisert i utlandet, eller f.eks. ferieleiligheter e.l. kjøpt for midler som er unndradd fra beskatning i Norge.

Uoppgitt inntekt trenger ikke å være kapitalinntekt i form av renter eller annen avkastning som er det mest typiske. Det kan også være f.eks. pensjoner fra utlandet som skulle være oppgitt til beskatning i Norge.

Ønsker du å gjøre opp for deg?

Du må fremlegge fullstendig informasjon om hvor (i hvilket land) verdiene er oppbevart / inntektene er opptjent, for å få godkjent skatteamnesti.

Dokumentasjon rundt dette må sendes inn til skattemyndighetene sammen med informasjon om den uoppgitt inntekt/ formue.

Vi har kompetanse og erfaring med denne type saker.

Advokat/Partner Clas Olsen


Lurer du på noe rundt en tilsvarende sak, kontakt meg.

Tlf: 55 23 98 86
Mob: 928 95 764
E-post: olsen@guideadvokat.no

Ønsker du vi kontakter deg?

Få en uforpliktende vurdering av din sak.

3 + 4 = ?