SKATTEREGLER FOR BITCOIN I SKATTEMELDINGEN

Informasjon om formue, kjøp og salg av privat digital valuta blir ikke direkte rapportert til Skatteetaten, som er grunnen til at du må føre inn dette på egenhånd i skattemeldingen.

Det betyr at du selv må føre inn informasjon om både formue, inntekt og eventuell gevinst og tap knyttet til kryptovaluta i skattemeldingen.

Det er viktig her at du gir tilstrekkelige opplysninger/ evt. en forklaring i et eget vedlegg, så du ikke risikerer tilleggsskatt.

Har du solgt bitcoins eller andre digitale penger som eier, eller har «minet» og solgt kryptovaluta i løpet av året, skal du beregne gevinst og tap av dette.

BESKATNING AV SALG/REALISASJON AV BITCOIN

Ved realisasjon av bitcoin vil det kunne oppstå en gevinst eller eventuelt et tap.

I henhold til skatteloven § 5-1 annet ledd, er det skatteplikt for kapitalgevinster ved realisasjon av formuesobjekt utenfor virksomhet.

Tilsvarende gis det fradrag for tap ved realisasjon av formuesobjekt, jfr. skatteloven § 6-2 første ledd.

Ved realisasjon av formuesobjekter gjelder særregler i kapittel 9. Det gis fradrag for tap ved realisasjon i samme utstrekning som en gevinst er skattepliktig etter bestemmelsene i dette kapittel jf. sktl. § 9-4 første ledd.

Disse hovedreglene får anvendelse ved realisasjon av bitcoin.

Dersom du har solgt bitcoin som du eier, eller har “minet” og solgt bitcoin i inntektsåret skal det beregnes gevinst eller tap ved realisasjon av denne.

I kostnaden til «data mining» vil kostnader til maskinvare, strøm o.l inngå.

Gevinst eller tap utgjør differansen mellom inngangs- og utgangsverdi.

Å bytte en virituell/krypto- valuta mot en annen, vil regnes som et en realisasjon dvs. et salg i skattemessig henseende.

Beregning av gevinst eller tap

Vederlaget skattyter mottar for bitcoin som realiseres vil utgjøre utgangsverdien.

Inngangsverdien/kostprisen, vil være det gjenstanden har kostet selgeren. Dette gjelder både hvor selgeren har kjøpt gjenstanden eller han har produsert den selv/ «minet».

Har du betalt i en annen valuta enn norske kroner, skal kostprisen regnes om til kroner ut i fra valutakursen den dagen kjøpet ble gjennomført. Salgspris må også regnes om til norske kroner på salgsdato. Omkostninger ved gjennomføring av transaksjonen, vil normalt kunne trekkes fra.

Ansees gevinsten som kapitalinntekt, så er skattesatsen 23 % for 2018(For inntektsåret 2017 – 24 % )

Gevinst skal føres inn i skattemeldingens post 3.1.12: Annen inntekt

Tap skal føres i post 3.3.7: Andre fradrag.

Vær imidlertid oppmerksom selv om du handler kryptovaluta kun på fritiden, så kan vilkårene for næring likevel ansees som oppfylt, slik at skattesatsen i stedet blir 49,8 % på en slik gevinst.

FORMUESBESKATNING AV BITCOIN/ KRYPTOVALUTA I SKATTEMELDINGEN

Som skattepliktig bruttoformue regnes i utgangspunktet alle formuesobjekter med omsetningsverdi som skattyteren eier ved utgangen av inntektsåret.

Bitcoin og annen kryptovaluta er en «eiendel» i skattemessig forstand og anses således som skattepliktig formue dersom du eier denne ved utgangen av året.

I utgangspunktet gjelder dette uansett hvor i verden eiendelene befinner seg.

Verdien fastsettes til omsetningsverdien pr. 1. januar året etter inntektsåret, jf. skatteloven § 4-1.

Dersom du eier, har “minet” eller kjøpt bitcoins eller annen kryptovaluta i løpet av inntektsåret og disse er i din besittelse ved utgangen av inntektsåret, skal verdien av disse oppgis som skattepliktig formue i skattemeldingens post 4.5.4: Annen skattepliktig formue.

DOKUMENTASJON FOR Å VERIFISERE OPPLYSNINGER I SKATTEMELDINGEN

  • Transaksjonslogg over realiserte bitcoins fra formidlere/vekslere med Bitcoins adresser.
  • Dokumentasjon som viser dato for når de solgte bitcoins er anskaffet, minet eller kjøpt inkludert bitcoin adresser for disse, og inngangsverdien.
  • Logg fra «data mining» – oversikt over antall minede bitcoins og tidspunktet for innvinning av disse (payout address)

Denne dokumentasjonen skal ikke sendes inn sammen med skattemeldingen, men må kunne fremlegges dersom skattemyndighetene ber om dette.

Advokat/Partner Clas Olsen


Lurer du på noe rundt en tilsvarende sak, kontakt meg.

Tlf: 55 23 98 86
Mob: 928 95 764
E-post: olsen@guideadvokat.no

Ønsker du vi kontakter deg?

Få en uforpliktende vurdering av din sak.