«Toget er i ferd med å gå» for å få skatteamnesti – Siste frist kan være 30. september 2017

Det gjenstår formelt ca. 3,5 måneder av ordningen med såkalt skatteamnesti. Ved årsskiftet er således «siste sjanse» for skattytere som har uoppgitte inntekter i utlandet.

Ved de nye reglene som ble innført i 2017 vil banker i utlandet være forpliktet til å gjennomgå sine klienter og hvis bankene har rimelig mistanke om manglende rapportering, så skal de rapportere vedkommende skatteyter til sitt respektive lands skattemyndigheter.

Automatisk utveksling av opplysninger starter snart 

Den 30. september  2017 starter automatisk utveksling av informasjon mellom landene som har forpliktet seg til OECDs Common Reporting Standard (CRS). Kanaløyene, Luxenbourg og Storbritannia er blant de 50 første landene. For de som har uoppgitte midler i disse landene, haster det således veldig med å ta kontakt med skatteetaten for å være tidsnok til å komme inn under ordningen.

Dette fremkommer i en nylig pressemelding fra Skatt Midt-Norge ved regiondirektøren

Et av vilkårene for å få skatteamnesti er at skattyter selv kommer til skattemyndighetene og opplyser om uoppgitt formue eller inntekt.

Hvis skattemyndighetene derimot får informasjonen fra andre ( som f.eks. utenlandske banker) først, så hjelper det ikke om denne ordningen med skatteamnesti, formelt skal vare til 31. desember 2017.

Uoppgitt formue trenger ikke utelukkende å være bankinnskudd skjult i en utenlandsk bank. Det kan også være f.eks. ferieleiligheter kjøpt for midler som er unndradd fra beskatning i Norge.

Uoppgitt inntekt trenger ikke å være kapitalinntekt i form av renter eller annen avkastning som er det mest typiske, men kan også være f.eks. pensjoner fra utlandet som skulle være oppgitt til beskatning i Norge.


Ny praksis fra 2017

Tidligere var det slik at norske skattemyndigheter spesifikt måtte søke på en konkret person for å få tilgang på slike opplysninger.

Fra og med 2017 vil opplysninger om din formue i utlandet, automatisk sendes til norske skattemyndigheter.

Det er således påregnelig at fra 2017, vil norske skattemyndigheter automatisk få innsyn i slike ”skjulte verdier” i skatteparadis.

Alvorlige konsekvenser

Hvis norske skattemyndigheter skulle oppdage at du har midler i utlandet som ikke er oppgitt til beskatning, kan det ”koste deg dyrt”.

Du risikerer å få endret ligningen 10 år tilbake i tid + å få ilagt opp til 60 % tilleggsskatt på den skatt som er unndratt + bli ilagt krav på betaling av renter pga. for sent innbetalt skatt.

I de verste tilfellene så risikerer man å bli politianmeldt og evt. få fengselsstraff for skatteunndragelse.

Skatteamnesti vil løse slike problemer

Ved å benytte reglene om såkalt skatteamnesti/frivillig retting kan du unngå dette. Det er et vilkår at du på eget initiativ kommer til skatteetaten med disse opplysningene.

Hvis skatteetaten selv har satt i gang undersøkelser eller fått opplysninger fra andre som gjør at disse forholdene er blitt avdekket, så er det ” for sent” og man kan ikke benytte ordningen med skatteamnesti.

Dersom du selv ber om skatteamnesti/frivillig retting, må du betale den skatt som opprinnelig skulle ha vært betalt på unndratt formue og avkastning i den perioden formuen ikke har vært oppgitt til beskatning. Du vil også bli ilagt renter av for sent innbetalt skatt. Man slipper imidlertid tilleggsskatt og blir normalt ikke politianmeldt.

Ønsker du et liv uten å måtte frykte at et evt. skjult bankinnskudd i utlandet skal bli oppdaget, med de konsekvensene dette kan medføre, så  benytt ordningen med å søke om skatteamnesti og ”sov godt” om natten.

Vi er behjelpelig med å “lose deg” gjennom en slik prosess vis a vis skatteetaten. Kontaktdetaljer er Advokat/Partner Clas Olsen mob. 92895764 eller e-post :  olsen@guideadvokat.no