HAR DIN VIRKSOMHET INNFØRT GODE RUTINER FOR MOTTAK OG HÅNDTERING AV VARSLING FRA DE ANSATTE?

I 2007 fikk vi egne regler om varsling i arbeidsmiljøloven. I juni i år, 10 år etter innføringen av disse reglene, valgte Stortinget å skjerpe arbeidsgiveres ansvar for å sikre at det er trygt for egne ansatte å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. Dersom din virksomhet har flere enn 5 ansatte, har du som arbeidsgiver nå en plikt til å innføre rutiner for intern varsling i din virksomhet.

Utgangspunktet er at varslingsrutinene skal være tilpasset den enkelte virksomhetens konkrete situasjon og risikoforhold. Blant annet fordi mange, både arbeidsgivere og fagforeninger har vært usikre på innholdet i slike rutiner, gjelder det fra 1. juli minstekrav etter arbeidsmiljøloven § 2 A-3 (5) til hva en slik rutine skal regulere. For det første må de være skriftlige og regulere følgende forhold:

  1. De må inneholde en klar oppfordring til de ansatte om at de kan og bør varsle arbeidsgiver når de får kjennskap til mulige kritikkverdige forhold.
  2. De skal regulere en trygg fremgangsmåte for de ansatte som har bestemt seg for å varsle.
  3. Arbeidsgivers mottak, behandling og oppfølgning av varsler skal reguleres, altså regler for arbeidsgivers saksbehandling av mottatte varsler.
  4. Arbeidsgiver må sikre at rutinene er lett tilgjengelige for alle arbeidstakerne i virksomheten.

Generelt ser vi nå at varsling i stadig større grad anerkjennes og styrkes som en viktig og nødvendig sikkerhetsventil for beslutningskritisk informasjon som ikke kommer frem på annet vis, for eksempel fordi de vanlige systemene for ledelse og kontroll svikter. Enhver leder i både offentlig og privat sektor bør anerkjenne viktigheten av at den enkelte arbeidstaker i en slik situasjon, er villige til å påta seg ansvaret med å bringe frem informasjon som kan være både kritisk og ubehagelig.

Formålet med varslingsrutiner, er å skape en åpen organisasjonskultur og senke terskelen for å ytre seg internt i organisasjonen. Uten en sunn ytringskultur, er det fare for at kritisk informasjon enten ikke kommer frem i tide til at ledelsen får håndtert alvorlige risikoforhold, eller for at informasjon som kan skade virksomheten eller enkeltpersoner, kommer ut i offentligheten uten at arbeidsgiver har fått anledning til å rydde opp i forkant.

Et kontinuerlig fokus og arbeid med varslingsrutiner, etikk og organisasjonskultur er gode investeringer for å sikre et godt arbeidsmiljø, herunder hindre unødvendige konflikter. Viktigheten av gjensidig tillit mellom arbeidstaker og arbeidsgiver styrkes også av at arbeidsmiljølovens § 2 A-3 (3) nå understreker at rutinene skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.

Ved å presisere arbeidsgivers plikter til å arbeide forebyggende for å skape trygghet og forutberegnelighet når varslingssituasjonen først oppstår, kan man regne med at det i fremtidige rettssaker hvor arbeidstaker påstår å ha blitt utsatt for ulovlig gjengjeldelse (straff) for å ha varslet, vil dømmes i disfavør av arbeidsgivere som ikke har dokumenterbare varslingsrutiner på plass. En slik rettsutvikling ser vi bla.  Storbritannia som ligger nesten 10 år foran oss i rettsutviklingen på dette området. Det er også ventet at Arbeidstilsynets tilsyn med virksomhetenes varslingsrutiner vil intensiveres.

Guide Advokat har omfattende erfaring med både rådgivning og kursing innen varsling og relaterte rettsområder, både for offentlig og privat sektor. Varsling er et tema med berøringsflater til blant annet: Etikk, granskning, selskapsrett, personvern og andre deler av arbeidsretten.

Vi gir råd- og veiledning i konkrete varslingssaker og i forbindelse med utarbeidelse og implementering av varslingsrutiner tilpasset din virksomhet.

Kurs kan tilpasses ulike grupper: Styremedlemmer, toppledere, mellomledere og øvrige ansatte. Den enkelte gruppe har ulike kompetansebehov på dette området. Med våre kurs, blir den enkelte i god stand til å håndtere de utfordringene som kan oppstå. Ikke minst blir man i stand til å forebygge og håndtere skadelig konflikt i kjølvannet av at ansatte har varslet om mulige kritikkverdige forhold i virksomheten. Kursing av ansatte på alle nivå, er et viktig element for å gjøre varslingsrutinen kjent og for øvrig sikre reell implementering av varslingsrutinene i virksomheten.

Ta kontakt med advokat Birthe Eriksen på mobil 95108930 eller pr. e-post eriksen@guideadvokat.no for en uforpliktende konsultasjon.